tisdag 1 december 2015

Ta till vara äldre medarbetares kompetens i Region Kronoberg!

En av de största utmaningarna för Region Kronoberg är att hitta personal med rätt kompetens. Personalen är vår viktigaste resurs och vi måste hela tiden arbeta med nya grepp för att behålla samt rekrytera medarbetare till oss. Dagens arbetsliv innebär att andelen äldre anställda är fler, medan yngre personer kommer ut allt senare i arbetslivet. Att få fler att vilja fortsätta arbeta är positivt och nödvändigt för att möta den demografiska utvecklingen, men ställer också krav på oss som arbetsgivare.

I Alliansens budgetförslag 2016 skriver vi att Region Kronoberg ska införa strukturerade samtal med alla äldre medarbetare i god tid innan pension i syfte att få fler att vilja arbeta längre. För att kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och uppmuntra till fortsatt anställning vill vi erbjuda flexibilitet i arbetstiden. Det ska vara möjligt att gå ner eller upp i tjänst utifrån behov och önskemål. Äldres kompetens måste alltid tas till vara och vi måste ta ansvar för att uppmuntra äldre medarbetare att fungera som mentorer för yngre medarbetare.

I dagsläget när man fyller 67 år, kan arbetsgivaren erbjuda timanställning. Detta bör tas tillvara liksom andra möjligheter att låta medarbetare arbeta kvar och använda sin kompetens både inom sin profession och i mentorskap. I annat fall går värdefull kompetens förlorad eller flyttar till bemanningsföretag där Region Kronoberg kan tvingas betala mångdubbelt för samma kompetens.

Därför har vi också lämnat in en motion till Regionfullmäktige där vi vill ha en plan för strukturerat arbete för att behålla äldre medarbetare i Region Kronoberg. Detta är en viktig del av regionens framtida kompetensförsörjning och ett nödvändigt arbete för att tillvarata värdefulla kunskaper såväl inom hälso-och sjukvårdsområdet som inom regional utveckling.

Suzanne Frank (m)
Roland Gustbée (m)

Inga kommentarer: